25.3.02022

Kaiserstrasse | © Shutterstock

Bratt avhandling

I flere tiår har jeg lurt på hvorfor SPD og fagforeningene ødelegger utdanningssystemet vårt? Likevel er det fullt forståelig. Begge "institusjonene", som visstnok er dedikert til folkets velferd, må veldig raskt innse at de velnærede arbeiderne løper fra dem i hopetall. De får bare en rimelig trygg tilhengerskare blant de jobbeiere hvis rikdom og ve avhenger av et statskontrollert arbeidsmarked – men også her er de andre partiene allerede i gang med krypskyting.

Derfor må SPD og fagforeningene, akkurat som de sosiale foreningene og hjelpeorganisasjonene, selv ta vare på sine fremtidige velgere og kunder, siden en fungerende markedsøkonomi sakte men sikkert er i ferd med å avskaffe ikke bare fattigdommen, men også, ganske logisk, avhengig lønnsarbeid.

Derfor har partiideologene i svært lang tid gjort alt de kan, ikke bare for å skape et tilstrekkelig stort prekariat, men også for å sementere det for alltid!

Og hva er den beste måten å oppnå dette på? Ganske enkelt ved å sabotere det offentlige utdanningssystemet og etablere intelligens, prestasjoner, initiativ og flid som de nye dødssyndene i et samfunn.

Dumme og omgjengelige mennesker vil danne et godt medlemspotensiale som vil glede seg over at SPD og fagforeningene jevnlig gir deg almisser – og de har lært av sine feil, for «kundene deres» skal ikke ha det for godt lenger, ellers de vil se dette en gang over kanten av tallerkenen.

Og hva lærte jeg av det?

Ikke stol på noen som bygger sin egen tilværelse på andres situasjon!

Parkeringsplasser

Siden 2015 har jeg spurt meg selv hvorfor det ikke er nok parkeringsplasser planlagt og opprettet i Heilbronn (f.eks. Südbahnhof eller Neckarbogen). Og jeg stiller ikke bare meg selv dette spørsmålet, men også regelmessig våre byrådsmedlemmer. Spesielt før nye byggeprosjekter (f.eks. høyplasser), som våre byråd må gå med på.

Jeg vil påpeke at hver ny leilighet helt sikkert vil trenge mer enn én parkeringsplass og at dette vil fortsette å være tilfelle i årene som kommer, og at det derfor er påkrevd at det er minst 1,5 parkeringsplass (parkeringsplassnøkkel) inkludert i planleggingen for hver leilighet ble alltid avvist av byrådene jeg henvendte meg til i denne forbindelse, og sa at de ikke hadde noen beslutningsmyndighet fordi dette var tydelig fastsatt i delstatslovgivningen - ergo, våre byråd er bare hjelpeløse stedfortredende agenter for en større helhet.

I dag kan jeg nå lese følgende med Heilbronner-stemmen:

«I den første byggefasen, melder Jan Fries, var pitch ratio 0,6. For andre byggetrinn ble nøkkelen hevet til 0,8, men byggingen skulle nå til syvende og sist baseres på nøkkelen på 0,5 parkeringsplasser per leilighet. I tillegg, understreker Fries, kan den planlagte nabolagsgarasjen dekke behovet for parkeringsplass.

Voice of Heilbronn (25.03.2022: 31)

Slik det hele er nå, har våre byrådsmedlemmer sitt å si. For til slutt bestemmer de som mottar penger eller andre ytelser fra staten og som må da betale regningen. Det ville vært bedre om våre byrådsmedlemmer tenkte på hvordan problemer kan løses og hvordan fremtidige utfordringer kan mestres. Vi trenger ikke parlamenter (!) for beslutninger om hvem som har lov til å tjene penger og ikke — og heller ikke kommunestyrer.

Nå som jeg har blitt litt mer nysgjerrig, slo jeg opp statslov og presenterer den aktuelle paragrafen her:

§ 37
Parkeringsplasser for motorvogner og sykler, garasjer

(1) Ved oppføring av bygninger med leiligheter skal det opprettes egnet parkeringsplass for motorvogner for hver leilighet (nødvendig biloppstillingsplass). Ved oppføring av andre byggverk og andre anlegg der inn- og utfart må påregnes, skal det opprettes nødvendig antall biloppstillingsplasser i et slikt antall at de er tilstrekkelig for forsvarlig bruk av anleggene, tatt i betraktning lokal kollektivtransport. I stedet for nødvendige biloppstillingsplasser tillates bygging av nødvendige garasjer; i henhold til paragraf 8 kan garasjer også forespørres. Inntil en fjerdedel av nødvendige biloppstillingsplasser etter setning 2 kan erstattes ved å opprette sykkelparkeringsplasser. Det skal opprettes fire sykkelparkeringsplasser til én biloppstillingsplass; de sykkelparkeringsplasser som er opprettet på denne måten, motregnes ikke i plikten etter 2. ledd.

(2) Det skal legges til rette for sykkelparkeringsplasser ved oppføring av konstruksjoner hvor det forventes inn- og utkjøring av sykkeltrafikk. Antall og kvalitet avhenger av forventet regelmessig etterspørsel (nødvendige sykkelparkeringsplasser) basert på type, størrelse og plassering av anlegget. Nødvendige sykkelparkeringsplasser skal være lett tilgjengelige fra offentlig ferdselsareal og skal muliggjøre effektiv tyverisikring; skal de produseres til leiligheter, må de også beskyttes mot vær og vind.

(3) Ved endringer eller endringer i bruk av anlegg skal det stilles til rette for parkeringsplasser eller garasjer i tilstrekkelig antall til å ta i mot de ekstra motorvogner og sykler som forventes som følge av endringen. Punkt 1 gjelder ikke for deling av leiligheter eller for prosjekter for å skape ytterligere boligareal gjennom tilbygg, påbygg, bruksendring, påbygging eller endring av tak dersom byggetillatelsen eller meldingen for bygget går minst fem år tilbake i tid.

(4) Bygningslovmyndigheten kan tillate at det oppføres nødvendige parkeringsplasser eller garasjer innen rimelig tid etter ferdigstillelse av anlegget. Den skal stanse produksjonen så lenge og i den utstrekning det ikke er påviselig behov for parkeringsplasser eller garasjer og arealer som kreves for produksjon er sikret for dette formålet ved bygningsheftelse.

(5) Det skal opprettes nødvendige parkeringsplasser eller garasjer

1. på byggeplassen,
2. på annen eiendom innenfor rimelig avstand el
3. med samtykke fra kommunen på tomt i kommunen.

Produksjon på annen tomt enn byggegrunnen skal sikres til dette formålet ved bygningsheftelse. Dersom trafikkmessige årsaker tilsier det, kan bygningslovmyndigheten med samtykke fra kommunen fastsette om parkeringsplassene eller garasjene skal oppføres på byggeplassen eller på annen tomt.

...

Statlige byggeforskrifter for Baden-Württemberg (LBO) i versjonen av 5. mars 2010

antidemokrater

Det ville være en grov feil å anta at selv i det mest vellykkede demokratiet er alle innbyggere demokrater. Det er nok til og med slik at de vellykkede demokratiene ikke bare tiltrekker seg antidemokrater fra alle land, men også er ideelle grobunn for helt nye antidemokrater. Vi var i stand til å observere dette spesielt godt i USA nylig, og de fleste av oss er fortsatt sjokkert over det i dag.

Men dette er nok helt nødvendig, for hvis alle var gode, ville ikke det gode eksistert lenger. Og så du kan bare være en god demokrat hvis du alltid har valget om også å være antidemokrat.

Og for å komme tilbake til oss tyskere, verken i 1945 eller i 1989 ble vi frivillige og absolutt ikke ivrige demokrater. Ved begge disse «vendepunktene» var de eksisterende demokratene, både i vest og øst, en svært liten minoritet, og bare svært få av dem hadde faktisk noe å si i den videre utviklingen av demokratiet.

De fleste av oss var i stand til å følge dette ganske godt på 1990-tallet, hvordan de mest lovende kommunistene i DDR ble heist inn i alle kontorer i det føderale tyske demokratiet over natten og fortsatt har å si i den demokratiske diskursen den dag i dag.

Vi har ikke lært noe av feilene til Forbundsrepublikken Tyskland på 1950- til 1970-tallet, for der ble i det minste noen få nasjonalsosialister gjentatte ganger fjernet fra sine demokratiske verv. Våre kommunistiske medborgere har vært spart for dette den dag i dag.

Vi – i hvert fall de eldre blant oss – kunne også godt følge med på hvordan antidemokratene integrerte seg fullstendig i de demokratiske partiene, noen ganger over tiår, og så i bølger så å si igjen og igjen gjennom nye stiftelser, som tror at de var i venstre eller høyre kant, føler at tiden deres er kommet igjen.

Og det er derfor du må erkjenne, enten du liker det eller ikke, at spekteret av demokratiske partier i Forbundsrepublikken Tyskland er mindre enn du kanskje tror. Det tok meg lang tid selv å kunne akseptere dette faktum, nemlig at det ikke kan være noe demokratisk parti til høyre for CSU og heller ikke noe demokratisk parti til venstre for SPD - bortsett fra noen få tapte, kanskje bare forvirrede , figurer som legger en demokratisk kappe over disse antidemokratiske partiene.

Det virkelig interessante med denne saken er at det neppe er... Victor Orban og Co fra hverandre — det er politikere eller partier som åpent og fullt ut tror på deres antidemokratiske holdning.

Disse antidemokratene antyder nemlig at i mellomtiden har demokratiet i våre samfunn – og dette etter alle de siste tiårene – faktisk blitt i stand til å vinne flertall, og disse antidemokratene tror bare at de kan fraråde oss velgere ved å lure og lure oss.


bursdager på dagen

Arturo Toscanini, Bela Bartok og Aretha Franklin

Du kan støtte denne bloggen på Patreon!

Skriv en kommentar

E-postadressen din blir ikke publisert.